Προδιμοσίευση νέων ΕΣΠΑ 2014-2020

October, 2015

Προδημοσιεύτηκαν τα αναμενόμενα νέα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Τουρισμός,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

Η προκήρυξη των προγραμμάτων και η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου 2015.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω στρατηγικούς τομείς εκτός του Τουρισμού.
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Περισσότερες πληροφορίες.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αφορά υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€.
Περισσότερες πληροφορίες.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€. 
Περισσότερες πληροφορίες.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αφορά:

 • Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.
Περισσότερες πληροφορίες


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης επένδυσης σε επιχορηγούμενα προγράμματα καθώς επίσης και για κάθε διευκρίνιση σε θέματα γενικότερης τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σας σχεδίων.

Back